Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Організовуємо дистанційне навчання

Дистанційне навчання.
https://www.youtube.com/watch?v=vOXznqvxwfM
Змішане та дистанційне навчання.
Ви зможете надихнутись ідеями для онлайн-уроків та проєктів, познайомитись із сучасними методами та підходами дистанційного та змішаного навчання, опанувати неймовірні сервіси для створення цікавих завдань, перетворити оцінювання на улюблену частину заняття, гейміфікувати навчальний процес та багато іншого.
https://www.youtube.com/watch?v=waWfpkHdeeo&list=PLt7YJwhSDL0d6uX4uf2dmyhWBLHtjETC_
Інтерактивне навчання. 
Створення ефективної комунікації між вчителями, батьками та учнями. Об'єднуємо навчальні процеси у єдине цифрове середовище та користуємось новими методиками викладання
https://www.youtube.com/watch?v=5jMoEG-umiM&feature=emb_logo
Як використати платформу ВШО для організації дистанційного та змішаного навчання
https://www.youtube.com/watch?v=ZjfNocsq80Q&feature=youtu.be
Як наповнювати уроки в HUMAN
https://www.youtube.com/watch?v=XfiOOH4mpvQ
Як здати завдання в системі HUMAN Школа
https://www.youtube.com/watch?v=4zgf7hBgH_I
Інтерактивні інструменти для розвитку дослідницьких навичок учнів.
Як зробити уроки цікавими? Ділимося трьома неймовірно простими інструментами, які стануть вам у пригоді. Інструмент «Питання дня» допоможе розвинути в учнів навички критичного читання та критичного мислення. Другий інструмент — «Дослідницькі проєкти» — прокачає в учнів уміння самостійно навчатися. І третій інструмент — «Віртуальні лабораторії» — чудово підійде вчителям, які працюють з моделлю змішаного навчання «Ротація за станціями».
https://www.youtube.com/watch?v=kX8MXEZlLxA&list=PLt7YJwhSDL0d6uX4uf2dmyhWBLHtjETC_&index=9
Ідеї для уроків мистецтва: метод «Піксель» та метод «Візуалізація музики».
https://www.youtube.com/watch?v=_NaBykzhFs0&list=PLt7YJwhSDL0d6uX4uf2dmyhWBLHtjETC_&index=14
Географія – навчаємо дистанційно
https://www.youtube.com/watch?v=rborkuhniJ0
Ефективний контент на уроках української мови та літератури для здійснення формувального оцінювання
https://www.youtube.com/watch?v=Vcf5SN6RVgw
Розробка дистанційного уроку для 1-2 класів
https://www.youtube.com/watch?v=_ED-nzE5UhU

 

Організація освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання

1. Технології дистанційного навчання можуть використовуватися закладами освіти під час організації здобуття освіти за різними формами (очною (денною, вечірньою), заочною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою), педагогічним патронажем).
2. Технології дистанційного навчання під час організації здобуття освіти за різними формами можуть використовуватися для:
1) забезпечення вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів) або їх окремих тем, впровадження профільного навчання;
2) забезпечення проведення окремих навчальних занять і консультацій, оцінювання результатів навчання учнів;
3) забезпечення проведення додаткових індивідуальних та/або групових консультацій та/або занять для учнів із навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація на відповідному рівні повної загальної середньої освіти, та з яких рівень досягнутих результатів навчання менше середнього рівня результатів навчання учнів відповідного року навчання у відповідному закладі освіти;
4) реалізації індивідуальної освітньої траєкторії учнів відповідно до їх здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей та досвіду (з причин, зазначених у підпункті 2 пункту 1 розділу II цього Положення);
5) забезпечення освітнього процесу під час надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження, карантину, інших обставин, які об’єктивно унеможливлюють відвідування закладів освіти (далі - надзвичайні обставини);
6) забезпечення проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) для осіб з особливими освітніми потребами (під час надзвичайних обставин, а також у разі відсутності фахівців із проведення (надання) таких занять (послуг) із числа працівників закладу освіти і неможливості організувати проведення (надання) таких занять (послуг) залученими фахівцями в населеному пункті, де проживає учень).
3. Рішення про використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі відповідно до пункту 2 цього розділу приймається педагогічною радою закладу освіти до початку навчального року або упродовж навчального року у випадку настання обставин, що потребують організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання).
Упродовж навчального року використання технологій дистанційного навчання для вивчення окремих тем з навчальних предметів (інтегрованих курсів), проведення окремих навчальних занять і консультацій, оцінювання результатів навчання учнів може здійснюватися за ініціативою педагогічних працівників (з відповідним узгодженням розкладу навчальних занять).
Використання технологій дистанційного навчання відповідно до підпунктів 4, 6 пункту 1 цього розділу може здійснюватися на підставі особистої заяви повнолітньої особи або одного з батьків учня (для неповнолітніх осіб) зі складанням індивідуального навчального плану. У заяві підтверджується наявність в учня умов для дистанційного навчання в синхронному та асинхронному режимах, зокрема доступу до мережі Інтернет, персонального комп’ютера (з можливістю використання засобів аудіо-, відеоконференцзв’язку).
Під час дії карантинних обмежень (застосування протиепідемічних заходів) освітній процес у закладі освіти за рішенням педагогічної ради може організовуватися у спосіб, за якого окремі теми з навчального предмету (інтегрованого курсу) частиною учнів класу вивчаються очно, іншою частиною учнів класу - дистанційно (в асинхронному режимі, з можливістю надання учням підтримки шляхом проведення консультацій в синхронному режимі). При цьому для учнів визначається черговість очного та дистанційного навчання з метою забезпечення рівних умов для здобуття освіти.
4. Технології дистанційного навчання під час здобуття освіти за різними формами можуть використовуватися за наявності навчально-методичного та системотехнічного забезпечення відповідно до розділу IV цього Положення.
Під час надзвичайних обставин заклад освіти може організовувати освітній процес із використанням технологій дистанційного навчання за допомогою технічних засобів комунікації, доступних для учасників освітнього процесу. При цьому обсяг навчального часу, що забезпечується в синхронному режимі, визначається педагогічним працівником і може бути менше обсягу, зазначеного в пункті 7 розділу I цього Положення.
У разі наявності в учня медичних протипоказань до занять із комп’ютерною технікою для організації освітнього процесу під час надзвичайних обставин можуть використовуватися інші прийнятні засоби взаємодії учасників освітнього процесу, визначені закладом освіти за погодженням з повнолітнім учнем або батьками неповнолітнього учня (одним із них).
Якщо під час надзвичайних обставин для осіб з особливими освітніми потребами, зважаючи на порушення або інші особливості їх розвитку, не може бути проведене оцінювання результатів навчання з використанням технологій дистанційного навчання, таке оцінювання може здійснюватися очно після завершення/послаблення карантинних обмежень (у межах навчального року або до початку нового навчального року).
5. Додаткові психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття (послуги) з використанням технологій дистанційного навчання можуть проводитися (надаватися) для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту за очною формою в інклюзивних класах (групах).
Проведення (надання) таких занять (послуг) здійснюється за погодженням з батьками (одним із них) згідно з індивідуальною програмою розвитку з урахуванням індивідуальних потреб і можливостей особи з особливими освітніми потребами.
Графік проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) із використанням технологій дистанційного навчання затверджується керівником закладу освіти. metodichni recomendazii-dustanciyna osvita-2020.pdf

Організація здобуття освіти за дистанційною формою

1. Організація здобуття освіти за дистанційною формою (як окремою формою здобуття освіти) може здійснюватися для осіб, які:
1) не можуть відвідувати навчальні заняття в закладах освіти (у зв’язку зі станом здоров’я, відбуванням покарання, збройним конфліктом, проживанням (перебуванням) за кордоном (для громадян України), на тимчасово окупованій території України або у населених пунктах, території здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, на території населених пунктів на лінії зіткнення тощо);
2) потребують реалізації індивідуальної освітньої траєкторії відповідно до їх здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей та досвіду (у зв’язку з визначенням особливих освітніх потреб дитини, індивідуалізацією навчання обдарованих дітей, систематичним заняттям учнем певним видом (видами) спорту та участю у спортивних змаганнях тощо).
2. Організація здобуття освіти за дистанційною формою здійснюється виключно за бажанням учнів, їх батьків. Батьки створюють належні та безпечні умови навчання, виховання і розвитку дитини, яка здобуває освіту за дистанційною формою.
3. Організація здобуття освіти за дистанційною формою здійснюється закладом освіти на підставі рішення педагогічної ради, за наявності навчально-методичного та системотехнічного забезпечення (відповідно до розділу IV цього Положення).
Засновник може визначати конкретний заклад (заклади) з числа тих, що належать до сфери його управління, який може здійснювати організацію освітнього процесу за дистанційною формою для осіб, які виявили відповідне бажання (незалежно від території обслуговування).
На вебсайті закладу освіти (за його відсутності - на вебсайті засновника) оприлюднюється інформація про забезпечення ним здобуття освіти за дистанційною формою.
Для організації дистанційної форми здобуття освіти заклад освіти створює у своєму складі класи  (групи) з дистанційною формою здобуття освіти. Наповнюваність класів (груп) визначається відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».
Заклади освіти можуть створювати внутрішні структурні підрозділи, що забезпечують організацію здобуття освіти за дистанційною формою (центри дистанційного навчання тощо).
В освітній програмі закладу освіти, який організовує здобуття освіти за дистанційною формою, мають бути визначені особливості організації освітнього процесу (опис форм організації освітнього процесу та інструментарію оцінювання, у тому числі з навчальних предметів художньо-естетичного, фізкультурно-оздоровчого та технологічного циклів, та інші складники, що враховують особливості освітньої діяльності закладу освіти).
4. Зарахування (переведення) на дистанційну форму здобуття освіти здійснюється за наказом керівника закладу освіти на підставі особистої заяви повнолітньої особи або одного з батьків. За наявності обставин, які об’єктивно унеможливлюють особисте подання заяви, може бути подано скановану копію або фотокопію заяви будь-якими засобами зв’язку (факсом, електронною поштою тощо). У заяві підтверджується наявність в учня умов для дистанційного навчання в синхронному та асинхронному режимах, зокрема доступу до мережі Інтернет, персонального комп’ютера (з можливістю використання засобів аудіо-, відеоконференцзв’язку).
Зарахування (переведення) учнів на дистанційну форму здійснюється, як правило, до початку навчального року або семестру (триместру) навчання.
5. Учні, які здобувають освіту за дистанційною формою, продовжують наступний рік
навчання за цією формою здобуття освіти за умови засвоєння освітньої програми на рівні навчальних досягнень не нижче середнього, що підтверджується результатами річного оцінювання.
У разі встановлення у таких учнів початкового рівня навчальних досягнень з предмета(ів) інваріантної частини або базових, вибірково-обов’язкових предметів навчального плану, вони можуть бути переведені на очну (денну, вечірню) форму здобуття освіти відповідно до рішення педагогічної ради закладу освіти.
 
 

Рекомендації батькам щодо організації дистанційного навчання

1. Шановні батьки, звертаємо вашу увагу на те, що ви є активними учасниками освітнього процесу в нашому закладі.
2. Загальноосвітня школа не припиняє освітню діяльність на період карантину, а змінює форму навчання на дистанційну.
3. Навчання здобувачів освіти буде здійснюватися шляхом використання різних форм дистанційного навчання з кожного навчального предмета в повному обсязі, з урахуванням можливостей електронних освітніх ресурсів, а саме:
1) розміщення навчального матеріалу, тестових завдань на платформі Мoodle, Мiй Клас, На Урок, EdEra тощо;
2) надання по e-mail індивідуальних завдань учням;
3) організація одночасної зустрічі учасників освітнього процесу через різноманітні сервіси для оn-line спілкування відповідно до графіка проведення онлайн консультацій з учителями;
4. Ознайомитись із платформами, на яких буде розміщений навчальний матеріал для опрацювання нашими дітьми, завданням для перевірки їх знань щодо освоєння кожного предмета, графіком онлайн консультацій з учителями ви зможете у своєму класному чаті групи viber.
5. З метою належної підготовки до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року просимо Вас тримати на контролі проходження курсів здобувачами освіти 9-го та 11-го класів.
6. Просимо сприяти участі дітей у дистанційному навчанні та контролювати цей процес. Пам’ятайте, що досягти високих результатів у навчанні ми зможемо тільки завдяки нашій співпраці з Вами.